Skontroluj svoju stavbu
Osvedčenia

Osvedčenia

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

V zmysle § 61 a 62, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je konateľ firmy zapísaný do zoznamu odborne spôsobilých osôb na vypracovanie dokumentácie v procese EIA a SEA v odboroch:

 • 2a biológia
 • 2f environmentalistika
 • 2y ochrana prírody
 • 3d líniové stavby

Zoznam odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR

Dokumenty ochrany prírody a krajiny

V zmysle § 55, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny resp. vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva spomínaný zákon je konateľ firmy zapísaný do zoznamu odborne spôsobilých osôb na vyhotovovanie dokumentov ochrany prírody a krajiny v kategóriách:

 • program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
 • program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
 • program starostlivosti o územia patriace do európskej sústavy chránených území
 • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
 • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Zoznam odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR.

Súdnoznalecké posudky

V zmysle § 5, zákona NR SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch resp. vyhlášky Ministerstva Spravodlivosti SR č. 490/2004, ktorou sa vykonáva vyššie spomínaný zákon, je konateľ firmy oprávnený vykonávať znaleckú činnosť (znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie v tomto odbore:

 • 250000 - Ochrana životného prostredia,
  • odvetvie: 250802 - Ochrana prírody a krajiny

Znalecké činnosti sú vykonávané pre konkrétnych zadávateľov ako orgány verejnej moci (súdy, prokuratúra, policajný zbor) alebo právnické a fyzické osoby.

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Slovenskej republiky vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Zoznam podnikateľov

Firma je zapísaná do zoznamu podnikateľov (registračné číslo podnikateľa: 2014/08-PO-D4436) v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zoznam podnikateľov vedie Úrad pre verejné obstarávanie

Tak isto sme registrovaný do elektronického kontraktačného systému Slovenskej republiky ako systému elektronického obchodovania s povinnýmki osobami v zmysle § 6 a 7 zákona o verejnom obstarávaní.