Skontroluj svoju stavbu
Referencie

Referencie

Súkromný sektor

Stavebné firmy

Extremworks 

 

Firmy pôsobiace v enviro sektore

 

 

Združenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

 

Neziskové organizácie

logo SON logo SOS  logo RPS   logo prales logo SSS

Realizované štúdie

A. Dokumenty regionálneho a miestneho systému ekologickej stability

JASÍK M., DÍTĚ D., BAČKOR P., VRLÍK P., ŠÁCHA D., ZONTÁG M., ČIČMANCOVÁ A., PAVLÍK J., SCHWARZ J. & PILKO M., 2013: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ružomberok. ESPRIT s.r.o., Banská Štiavnica, Analytická časť – 228 pp., Syntetická a návrhová časť – 169 pp., Tabuľkové prílohy – 43 pp., Fotodokumentácia - 13 pp.

JASÍK M., DÍTĚ D., BAČKOR P., VRLÍK P., ŠÁCHA D., ZONTÁG M., SCHWARZ J., PONIŠT M., ČIČMANCOVÁ A. & PILKO M., 2013: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poprad. ESPRIT s.r.o., Banská Štiavnica, Analytická časť – 252 pp., Syntetická a návrhová časť – 180 pp., Tabuľkové prílohy – 65 pp., Fotodokumentácia - 18 pp.

JASÍK M., DÍTĚ D., BAČKOR P., VRLÍK P., ŠÁCHA D., ZONTÁG M., LICHÝ A., SCHWARZ J., PONIŠT M. & PILKO M., 2013: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Tvrdošín. ESPRIT s.r.o., Banská Štiavnica, Analytická časť – 199 pp., Syntetická a návrhová časť – 158 pp., Tabuľkové prílohy – 43 pp., Fotodokumentácia - 26 pp.

B. Program starostlivosti o maloplošné chránené územia a program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území

BAČKOR P., 2014: Výskum netopierov v Území európskeho významu Badínsky prales a Území európskeho významu Harmanecký Hlboký jarok - Zhodnotenie stavu populácie jednotlivých druhov a návrh opatrení na zachovanie/zlepšenie priaznivého stavu. Záverečná správa a podklady k programu starostlivosti pre ŠOP SR, Správu CHKO Poľana. Banská Bystrica, 23 pp. Prílohy, 14 pp.

BAČKOR P., 2014: Recenzie definovania priaznivého stavu vybraných druhov vtákov vo vybraných Chránených vtáčích územiach na Slovensku. Spolu 60 druhov v 14 CHVÚ. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica.

C. Odborné štúdie vplyvov na životné prostredie

BAČKOR P., 2015: Monitoring netopierov v koridore pripravovanej diaľnice D1 Hubová – Ivachnová so zreteľom na populácie v SKUEV0253 Váh. Správa z prieskumu. Banská Bystrica. 16 pp. Príloha 6 pp.

BAČKOR P., JASÍK M., WIEZIK M. & MATHÉ P., 2015: Výhradné ložisko andezitu v DP Malá Lehota - prieskum fauny a flóry dotknutého územia. Banská Bystrica, 25 pp.

BAČKOR P. & JASÍK M., 2015: Biologický prieskum trasy koridoru prepojenia rýchlostných ciest R1-R3 cez Kremnické vrchy. Banská Bystrica, 40 pp.

BAČKOR P. & JASÍK M., 2015: Zisťovacie konanie vplyvov na sústavu NATURA 2000 v koridore prepojenia rýchlostných ciest R1-R3 cez Kremnické vrchy. Banská Bystrica, 27 pp.

BAČKOR P., HRIVNÁK R., JASÍK M., MATHÉ P., VLČKO J. & WIEZIK M., 2014: Vodné dielo Slatinka -
Biologický monitoring pred výstavbou – rok 2014. Banská Bystrica, 40 pp.

BAČKOR P., 2014: Monitoring netopierov v koridore pripravovanej diaľnice D1 Hubová – Ivachnová so zreteľom na populácie v SKUEV0253 Váh. Správa z prieskumu. Banská Bystrica. 14 pp. Príloha 11 pp.

BAČKOR P., 2013: Monitoring netopierov (Chiroptera) v koridore pripravovanej rýchlostnej Cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou so zreteľom na SKUEV0243 Orava, návrh opatrení. 1. časť. Inventarizačný prieskum (2013). Banská Bystrica, 10 pp.

BAČKOR P., 2013: Prieskum chriropterofauny v navrhovanom priestore ťažby Au-Ag rúd – Kremnica. Banská Bystrica, 30 pp.

BAČKOR P., 2013: Prieskum drobných zemných cicavcov v navrhovanom priestore ťažby Au-Ag rúd – Kremnica. Banská Bystrica, 19 pp.