Skontroluj svoju stavbu
Čo ponúkame

Terénny prieskum/výskum/monitoring životného prostredia

Terénny prieskum/výskum/monitoring životného prostredia

Vzhľadom na to, že veľké investičné zámery (výstavba diaľnic, rýchlostných ciest, dopravných koridorov) ale aj menších (napr. otvorenie dobývacieho priestoru, výstavba hotela a pod.) znamenajú často krát zásah do životného prostredia dokážeme v projektovej príprave (štúdie realizovateľnosti) alebo vo fázach EIA/SEIA definovať a pomenovať všetky dôležité prvky z pohľadu ochrany prírody a krajiny z ktorými treba pri vypracovaní takýchto dokumentov počítať a zapracovať ich do dokumentácie na týchto úrovniach:

  • rastliny
  • živočíchy
  • biotopy (lesné, nelesné)

Ďalej dokážeme definovať mieru vplyvu na konkrétne druhy, sústavu národných chránených území, resp. na územia siete NATURA 2000 v kontexte zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo zákona NR SR č. 24/2006 Z. z o vplyve na životné prostredie.

Presná cenová ponuka závisí od typu, veľkosti a rozsahu spracovania. V prípade záujmu o naše služby nás prosím neváhajte kontaktovať cez náš kontaktný formulár.